Rekrutacja on – line

Krok 1: Wypełnij:

 • formularz zgłoszeniowy on-line – pobierz

Krok 2: Pobierz formularz umowy o studia, wypełnij 2 egzemplarze umowy i podpisz

 • Umowa na kierunek Informatyka – pobierz, załącznik – studia II stopnia – pobierz


Krok 3:
Wpłać wpisowe na konto Uczelni.

 • Aktualnie obowiązująca kwota podana jest na stronie głównej Uczelni. Wpłacana kwota musi być zgodna z obowiązującą na dany
  dzień kwotą wpisowego (decyduje data dokonania przelewu / wpłaty gotówkowej).
 • Nr rachunku dla wpisowego (Bank Pekao S.A.): 17 1240 6670 1111 0000 5649 4392
 • Dane odbiorcy: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław

Powyższy numer rachunku służy wyłącznie do wnoszenia opłaty wpisowej.

Do wnoszenia opłat czesnego student otrzyma indywidualny numer rachunku.

Krok 4: Przygotuj następujące dokumenty:

 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy wraz z załącznikiem
 • wypełniony kwestionariusz kandydata na studia – pobierz formularz (studia drugiego stopnia)
 • 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
 • świadectwo ukończenia szkoły: oryginał lub jego kserokopię poświadczoną urzędowo (dotyczy osób, które otrzymały  świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną).
 • odpis dyplomu inżyniera lub licencjata wraz z suplementem do dyplomu lub potwierdzonym wypisem z indeksu
 • kserokopia dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu (dwie strony)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 • ankieta dotycząca źródła informacji o uczelni – pobierz formularz
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – pobierz
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu – pobierz

Krok 5: Wyślij komplet wyżej wymienionych dokumentów listem poleconym (zalecamy listem poleconym priorytetowym) na adres:

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”

ul. Wejherowska 28

54-239 Wrocław

z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja – „Pewniak na rynku pracy – poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka” .
Krok 6: Oczekuj na kontakt pracownika Dziekanatu odpowiedniego Wydziału.

W przypadku problemów z otwarciem plików dokumentów zawartych na tej stronie należy pobrać program do podglądu plików formatu PDF, np. Foxit Reader.