Rekrutacja w siedzibie Uczelni

Kandydaci na studia w ramach Projektu : „Pewniak na rynku pracy – poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka” winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Informatyki następujące dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy – wzór do pobrania ze strony internetowej lub z dziekanatu
 • Świadectwo dojrzałości oryginał lub odpis
 • Świadectwo ukończenia szkoły: oryginał lub jego kserokopię poświadczoną urzędowo (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną).
 • Odpis dyplomu inżyniera lub licencjata wraz z suplementem do dyplomu (*), lub potwierdzonym wypisem z indeksu (*).
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej.
 • Kserokopię dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu
 • 4 zdjęcia legitymacyjne
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – pobierz
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu – pobierz
 • Umowa na kierunek Informatyka – pobierz, załącznik – studia II stopnia – pobierz

(*) istnieje możliwość dostarczenia w późniejszym terminie

Kandydaci na zajęcia wyrównawcze z informatyki/fizyki w ramach Projektu : „Pewniak na rynku pracy – poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka” winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Informatyki następujące dokumenty:

 • Deklaracja – zajęcia wyrównawcze dla studentów I stopnia
 • Oświadczenie – zajęcia wyrównawcze dla studentów I stopnia