Zaawansowane bazy danych

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do projektowania i rozwoju komercyjnych baz danych, hurtowni danych oraz systemów informatycznych umożliwiających udostępnianie i wymianę dużych zasobów informacyjnych. Studenci poznają dostępne na rynku nowoczesne narzędzia zarządzania danymi.

Rozwijają zagadnienia modelowania danych oraz zaawansowanego programowania w języku SQL. Nabywają wiedzę i umiejętności tworzenia aplikacji internetowych współpracujących z bazami danych. W ramach specjalności wprowadzane są pogłębione zagadnienia związane z bezpieczeństwem, administracją i strojeniem baz danych. Studenci zdobywają wiedzę z obszaru projektowania hurtowni danych, przetwarzania OLAP, jak również metod eksploracji danych.

Ponadto zapoznawani są z budową obiektowych i rozproszonych rozwiązań bazodanowych, zagadnieniami funkcjonowania baz wiedzy, zastosowaniem rozwiązań Business Intelligence oraz funkcjonalnością i budową systemów zarządzani treścią. Pozyskane po ukończeniu specjalizacji umiejętności tworzenia, rozwoju i wdrażania systemów bazodanowych zapewniają dobrą pozycję na rynku pracy.